Odluka o prevozu

ОДЛУКА

о градском и приградском превозу путника на територији Града Суботице

(„Службени лист града Суботице, бр. 19/2018 и 37/2021)

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице (у даљем тексту: Град), општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, услови за континуирано обављање ове делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији по реду вожње;

2. линија је релација или скуп релација између почетне аутобуске станице или аутобуског стајалишта И крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта;

3. лиценца за превоз је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на обављање свих или одређених врста јавног превоза путника у друмском саобраћају;

4. лиценца за пружање станичних услуга је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на обављање делатности пружања станичних услуга;

5. итинерер је превозни пут на коме се обавља превоз путника од полазишта до одредишта;

6. аутобуска станица је саобраћајни објекат у коме се врши пријем и отпрема аутобуса, укрцавање и искрцавање путника и пртљага, продаја и издавање возних карата и других превозних исправа, давање обавештења о превозу и пружање других услуга у вези са превозом".

7. аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно обележена површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага;

8. терминус (окретница) је посебно изграђена и уређена површина на почетним и завршним аутобуским стајалиштима, на којем се обавља пријем И отпрема возила и путника;

9. ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији;

10. превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник коме је одобрено обављање делатности јавног превоза у друмском саобраћају;

11. путник је лице које на основу уговора или друге одговарајуће исправе има право на превоз;

12. возна карта је папирна карта купљена код возача или на аутобуској станици, доплатна карта издата од контролора, карта купљена путем интернета (поседује QР код) као и бесконтактна пластична смарт карта која може бити неперсонализована, тј. електронски новчаник и персонализована, тј. месечна, повлашћена или друга карта;

13. стајалишни дисплеј је електронски дисплеј постављен на аутобуском стајалишту чија је функција (улога) да у реалном времену обавештава путнике о доласку аутобуса;

14. управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које је регистровано за обављање делатности управљања јавним путем и коме су поверени послови управљања локалним путевима на територији Града Суботице;

15. посебан линијски превоз је превоз уговорен за одређену категорију путника, уз искључење осталих путника, према уговореној учесталости и на уговореном превозном путу.

Члан 3

Градски и приградски превоз путника је комунална делатност од општег интереса.

Комунална делатност градског и приградског превоза путника је, у смислу ове одлуке, обављање превоза путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији Града, а који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника на станицама, терминусима (окретницама) и стајалиштима.

Члан 4

Линијски превоз путника се обавља као:

1. градски превоз, на територији Града односно насељеног места,

2. приградски превоз, превоз између два или више насељених места на територији Града и

3. посебан линијски превоз.

Члан 5

Посебан линијски превоз је превоз радника из места становања на посао и са посла, као и ђака и студената из места становања до школе и из школе, са посебним идентификационим возним исправама (недељна, месечна, годишња и сл.), који се обавља на основу писменог уговора и списка путника и без примања других путника.

Закључивање уговора из става 1. овог члана са физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено.

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања и искрцавања путника, план обављања превоза и цена превоза.

У свакој појединачној вожњи којом се извршава уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу превозити само радници, ђаци, односно студенти корисника превоза са којим је закључен уговор (одређеног привредног субјекта, одређене организације, одређене установе и др.).

Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском превозу врши се на местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана.

Превозник који обавља посебан линијски превоз може укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима.

Списак путника из става 1. овог члана на основу кога се обавља посебан линијски превоз мора бити попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника.

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак путника чува две године од дана обављеног превоза.

Члан 6

У аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз мора се налазити примерак уговора на основу кога се обавља превоз, списак путника за сваку појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: "Посебан линијски превоз".

Списак путника из става 1. овог члана мора бити попуњен читко, закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.

Члан 7

Превозник је дужан да путницима обезбеди идентификационе возне исправе.

Превознику је забрањено да у посебном линијском превозу превози путнике без идентификационих возних исправа.

Идентификациона возна исправа садржи нарочито име, презиме и фотографију путника, као податке о личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок важења, потпис и печат издаваоца возне исправе.

Члан 8

Градски и приградски превоз путника као комуналну делатност, на територији Града обавља Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају "Суботица-транс" Суботица (у даљем тексту: Превозник).

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

1. Линије

Члан 9

Градски и приградски превоз путника обавља се аутобусима који морају бити регистровани на територији Републике Србије.

Градски и приградски превоз путника обавља се на:

1. линијама градског и приградског превоза путника које су регистроване код надлежног градског органа за текући једногодишњи регистрациони период по режиму одржавања дефинисаном у реду вожње;

2. привременим (ванредним линијама) градског и приградског превоза путника, које раде за време одржавања културних, уметничких, спортских И других манифестација, верских и државних празника, прекида саобраћаја због више силе, извођења радова на реконструкцији пута као и када на другачији начин није могуће организовати функционисање линије на редовној траси;

3. пробним линијама градског и приградског превоза путника, које одређује Превозник на основу иницијативе грађана, секретаријата Градске управе надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: надлежни секретаријат) или процене Превозника о потреби увођења. Превозник је дужан да обавести надлежни секретаријат о увођењу пробне линије и достави податке о истој. Период тестирања оправданости увођења линије не може бити дужи од шест месеци. Изузетно, период тестирања пробне линије може се продужити за додатних шест месеци. По истеку пробног периода, и утврђивања оправданости покреће се поступак за утврђивање сталне линије или се укида, ако се утврди да нема потребе за истом.

Члан 10

Итинерер се одређује називима путева, улица и аутобуских стајалишта, на траси пута којима се крећу возила, од почетног до крајњег стајалишта.

Итинерер мора да испуњава прописане услове у погледу ширине саобраћајних трака, носивости коловозне конструкције и врсте коловозног застора, минималних полупречника кривина, величине нагиба, осветљености у насељеном месту и др. односно да буду у складу са саобраћајним пројектом израђеним у складу са утврђеним режимом саобраћаја.

2. Ред вожње

Члан 11

Градски и приградски превоз путника одвија се по регистрованом и овереном реду вожње.

Редом вожње се временски дефинишу поласци свих возила на линији са почетног, односно завршног аутобуског стајалишта.

Ред вожње за линију градског и приградског превоза путника садржи:

1. назив Превозника;

2. број, назив и врсту линије;

3. период важења реда вожње;

4. назив аутобуских стајалишта у оба смера, као и њихова растојања;

5. времена полазака и повратка са крајњих аутобуских стајалишта на линији, за радни дан, суботу, недељу и дане државних празника.

Члан 12

Израду реда вожње, у складу са превозним потребама, захтевима корисника и параметрима надлежног секретаријата, врши Превозник.

Надлежни секретаријат врши регистрацију и оверу реда вожње доношењем решења о регистрацији и овери реда вожње, у складу са одредбама закона који регулише општи управни поступак.

Превозник је дужан да ред вожње из става 1. овог члана достави на оверу надлежном секретаријату најкасније 30 дана пре почетка примене.

Најкасније три дана пре примене реда вожње, Превозник је дужан да обавести кориснике о отпочињању обављања линијског превоза преко средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.

Члан 13

Превозник је дужан да достави на оверу ред вожње једном годишње, као и у случају измене реда вожње на одређеној линији услед: продужења односно скраћења линије, увођења нових аутобуских стајалишта на постојећим линијама, промене времена полазака и одлазака са аутобуских стајалишта и приликом увођења нове линије.

У случају промене реда вожње који подразумева увођење нових стајалишта, Превозник, поред реда вожње, надлежном секретаријату, доставља и акт управљача пута о локацији аутобуског стајалишта, којим се поред мишљења о локацији дефинишу и услови И рок за изградњу истог.

3. Аутобуска стајалишта и станица

Члан 14

Укрцавање и искрцавање путника у возило у линијском превозу врши се на аутобуским станицама, аутобуским стајалиштима и окретницама која су унета у регистровани ред вожње.

Члан 15

Аутобуска стајалишта у градском и приградском превозу путника могу користити само возила на линијама код којих је то стајалиште уписано у регистровани и оверени ред вожње.

Улаз и излаз путника допуштен је на аутобуском стајалишту док возило стоји, осим у случају већих застоја, када се може, на безбедан начин, вршити изван стајалишта.

Члан 16

Градско веће Града Суботице (у даљем тексту: Градско веће) посебном одлуком одређује аутобуска стајалишта на територији Града која се користе на линијама у градском и приградском превозу путника, по предлогу Превозника.

У случају да се посебном одлуком не одреде аутобуска стајалишта на територији Града која се користе на линијама у градском и приградском превозу путника, Превозник може користити прописно изграђена, уређена и прописно обележена аутобуска стајалишта на територији Града која су унета у ред вожње.

Локацију за изградњу аутобуских стајалишта одређује орган који управља саобраћајницом поред које се уређује стајалиште.

Члан 17

Аутобуско стајалиште мора бити прописно обележено у складу са важећим прописима који регулишу саобраћајно-техничке услове за аутобуска стајалишта.

У смислу ове Одлуке, аутобуско стајалиште уз прописане ознаке и изграђену или означену саобраћајну површину за заустављање аутобуса, мора да има и надстрешницу, уздигнуту површину за путнике, корпу за отпатке, истакнут назив и извод из реда вожње.

На почетним и крајњим стајалиштима, где је могуће, уређује се безбедна окретница.

Члан 18

Изградњу и замену надстрешница на аутобуским стајалиштима (за склањање људи у градском и приградском превозу), изградњу и постављање мањих монтажних објеката за одмор возача аутобуса на крајњим стајалиштима односно окретницама као и постављање урбане опреме на аутобуским стајалиштима организује секретаријат Градске управе надлежан за инвестиције.

Поправку надстрешница и одржавање урбане опреме на аутобуским стајалиштима, као и чишћење снега на истим, врши "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица.

О одржавању у уредном стању табли са редом вожње, о текућем одржавању монтажних објеката који служе за одмор возача аутобуса и о одржавању у функцији стајалишних дисплеја стара се Превозник.

Трошкове електричне енергије за функционисање стајалишних дисплеја сноси секретаријат Градске управе надлежан за комуналне послове.

Пражњење корпи за отпатке и чишћење аутобуских стајалишта обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица, у оквиру делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене.

Поправку и замену, оштећених и украдених саобраћајних знакова, обнављање и обележавање саобраћајних површина, као и чишћење снега и леда са ниша аутобуских стајалишта на коловозу, организује "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица.

Члан 19

Аутобуска станица је саобраћајни објекат који има:

1) пословну зграду,

2) простор за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу,

3) чекаоницу,

4) гардеробу,

5) јавни санитарни чвор са текућом водом,

6) простор за аутобусе на перонима,

7) уређај за видео надзор на перонима.

Аутобуска станица може да има и простор за паркирање других возила.

На видном месту морају се истаћи општи услови превоза и општи услови пословања аутобуске станице.

Аутобуска станица мора да има истакнут натпис: "Аутобуска станица Суботица" на језицима који су у службеној употреби на територији Града.

Члан 20

Аутобуском станицом управља Превозник, односно оним делом који је предмет посебног Уговора између Града и Превозника којим се ближе регулишу права и обавезе по овом питању.

Текуће одржавање аутобуске станице врши Превозник.

Текућим одржавањем аутобуске станице сматрају се радови којима се обезбеђује исправно стање саобраћајно-техничких и санитарно-техничких елемената.

4. Изглед и обележавање возила

Члан 21

Возило које обавља превоз мора имати видна обележја ознакама од значаја за информисање путника, и то:

1. на предњој страни: видљив број и назив линије у смеру кретања возила;

2. на бочној страни где се обавља улазак путника број и назив линије (назив терминуса у смеру кретања линије);

3. ознака на вратима за улаз или излаз;

4. са обе бочне стране пословно име Превозника.

Возила могу бити осликана огласним порукама.

Рекламе и други натписи не смеју се налазити на местима на којима заклањају видик или прекривају прописане ознаке и обавештења о превозу.

Када возило не обавља превоз или се не примају путници, треба да има постављену одговарајућу ознаку: "у квару", "за гаражу", "ванлинијски превоз", "превоз за сопствене потребе" и сл.

Члан 22

У сваком возилу мора се налазити:

1. оригинал извод из лиценце;

2. регистровани ред вожње, односно фотокопија регистрованог реда вожње оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника;

3. важећи ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица Превозника;

4. путни налог за возило којим се обавља превоз путника;

5. идентификациона исправа возача која садржи нарочито име, презиме, фотографију возача, податке о личности, пословно име Превозника, као и печат и потпис овлашћеног лица Превозника;

6. на возилима у градском саобраћају: број и назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред улазних врата или на електронским информационим дисплејима који су уграђени на возила;

7. на возилима у приградском саобраћају: назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред улазних врата или на електронским информационим дисплејима који су уграђени на возила;

8. на возилима која обављају посебан линијски превоз, на предњем делу, мора бити истакнут натпис "посебан линијски превоз";

9. упозорење путницима који стоје да морају да се држе за рукохвате и да се не наслањају на врата;

10. обавештење о резервисаним местима за инвалидна лица, мајке са децом и труднице;

11. упозорење о забрани пушења и забрани разговора са возачем током вожње;

12. обавештење о осигуравачу;

13. остала обавештења која одређује Превозник, а која су од значаја за информисање путника.

 

III. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 23

Средства за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника обезбеђују се из прихода по основу наплате цене превоза у градском и приградском превозу од корисника превоза, прихода буџета Града Суботице, наменских средстава других нивоа власти и других извора прихода.

Цене комуналних услуга образују се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних законом, а исте се утврђују ценовником који предлаже надлежни орган Превозника, а на који даје сагласност Градско веће Града Суботице.

Ценовник мора да садржи врсте возних исправа и њихову примену према зонама и релацијама. Превозник је дужан да издаје и продаје само оне врсте возних исправа које се налазе у ценовнику.

Начин и поступак коришћења возних исправа одређује Превозник интерним актом.

 

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА

Члан 24

Превозник може отпочети обављање превоза у градском и приградском превозу путника ако има лиценцу за превоз издату од министарства надлежног за послове саобраћаја, регистрован и оверен ред вожње, као и доказ о исправности возила.

Члан 25

Превозник је дужан да за обављање комуналне делатности из члана 1. ове одлуке организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова и сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;

4. развој и унапређење квалитета комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Члан 26

Превозник је дужан да обавља превоз према регистрованом и овереном реду вожње као и да обезбеди прописан квалитет услуга.

У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у саобраћају, Превозник је дужан да организује превоз на начин да путници у најмањој могућој мери осете последице поремећаја. У случају прекида превоза због квара возила Превозник је дужан да путницима омогући да са истим возним исправама наставе започету вожњу другим возилом.

Одступањем од регистрованог реда вожње на линији, у смислу скраћења, продужења, делимичне измене итинерера и привремених измена у регистрованим временима полазака без одобрења надлежног органа могу се вршити изузетно, из оправданих разлога.

Оправданим разлозима из става 3. овог члана сматрају се:

1. елементарне непогоде (пожар, поплава, земљотрес, поледица, снежни нанос, одрон и слично);

2. знатна оштећења улица, путева и путних објеката;

3. искључење возила због техничке неисправности која онемогућава безбедан превоз;

4. прерасподела капацитета по линијама градског и приградског превоза путника због измене режима саобраћаја приликом предузимања мера које су предузели надлежни органи градске управе, док ти разлози постоје.

Члан 27

Превозник је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у одржавању реда вожње, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга, осим у случајевима када су измене у режиму саобраћаја последица одлука безбедносних служби Републике Србије.

Члан 28

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, односно обављању ове комуналне делатности, Превозник је дужан да одмах о томе обавести орган Градске управе надлежан за инспекцијско-надзорне послове и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико Превозник не предузме мере за отклањање узрока поремећаја, орган Градске управе надлежан за инспекцијско-надзорне послове има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена, на терет Превозника.

Члан 29

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, орган Градске управе надлежан за инспекцијско-надзорне послове дужан је да:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад физичких и правних лица или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Ако Превозник не предузме мере из става 1. овог члана, Градоначелник може да ангажује друго предузеће или предузетника, а на терет Превозника.

Члан 30

У случају штрајка Превозник је дужан да обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности превоза путника у градском и приградском превозу, и то минимум 30% од регистрованог реда вожње у градском и приградском превозу, тако да се омогући превоз запослених на радна места односно превоз ученика до школе.

Члан 31

Превозник је дужан да успостави лако доступне и бесплатне контакт линије за помоћ корисницима у вези са квалитетом и коришћењем услуга градског и приградског превоза путника.

Превозник је дужан да образује комисију за решавање рекламација корисника.

Члан 32

Превозник врши контролу издатих возних карата односно поседовање истих од стране путника преко овлашћеног лица.

Овлашћена лица из става 1. овог члана су контролори.

Члан 33

Контролор је дужан да, пре почетка контроле, покаже службену легитимацију, док је путник дужан да на захтев контролора покаже возну карту.

Члан 34

Превозник је дужан да се придржава интерног акта, тј. правилника којим су уређена права и обавезе саобраћајног особља, у циљу континуираног, тачног, уредног, безбедног, економичног и квалитетног превоза путника у градском и приградском превозу путника.

 

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА

1. Права и обавезе путника

Члан 35

Путник за време вожње мора да има важећу возну карту на основу које има право на превоз, и коју на захтев контролора мора показати ради контроле.

Путник је дужан да чува возну карту до завршетка вожње.

Путник који се у аутобусу затекне без возне карте на основу које има право на превоз, дужан је да плати возну карту и доплатну карту из разлога што користи комуналну услугу у супротности са овом Одлуком, а у складу са актом којим се утврђују цене превоза, и настави започету вожњу.

Превозник ће ускратити комуналну услугу кориснику када корисник користи услугу противно прописима, омета друге кориснике или не плати цену комуналне услуге.

Члан 36

Ако путник који се затекне без возне карте, не плати возну карту и доплатну карту из разлога што користи комуналну услугу у супротности са овом Одлуком на лицу места, превоз му се прекида на првом следећем стајалишту, а доплатну карту може да плати у року од 24 сата, а након тог периода мора да плати посебну доплатну карту по важећем ценовнику.

Члан 37

Путник има право да са истом возном исправом настави започету вожњу другим аутобусом на истој линији, у случају прекида саобраћаја или квара аутобуса.

Члан 38

Приликом уласка у возило на предња врата, предност заузимања резервисаних места за седење имају инвалиди, труднице, лица са малом децом и старе и немоћне особе.

Члан 39

Путник може у возило унети ручни пртљаг, дечија колица, инвалидска колица, спортску опрему и други пртљаг који својим димензијама и својствима не угрожава сигурност путника у возилу.

Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу.

Пртљаг је потребно сместити на начин да заузима што мање простора у возилу, да не омета нити да на било који начин угрожава остале путнике и саобраћајно особље.

2. Понашање путника у возилу

Члан 40

Путницима је забрањено да:

1. улазе у возило у пијаном стању и под дејством психоактивних супстанци;

2. уносе и уводе животиње у возило који обавља градски и приградски превоз путника, изузев слепим лицима у пратњи обученог пса водича;

3. уносе у возило оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за ношење оружја (припадници полиције и Војске Србије);

4. уносе у возило ствари које могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике или оштетити возило;

5. уносе у возило запаљиве и експлозивне, односно опасне материје;

6. узнемиравају виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима;

7. ометају возно особље у возилу у вршењу послова;

8. пуше, бацају отпатке у возилу или на други начин нарушавају чистоћу у возилу;

9. користе превоз са неисправном или неважећом возном картом;

10. улазе у возило на ролерима;

11. улазе у возило са сладоледом или брзом храном;

12. се деца до шест година старости возе без пратње пунолетне особе;

13. на било који други начин узнемиравају и угрожавају безбедност осталих путника и возача или се понашају у супротности са прописима које је одредио Превозник.

Возно особље је дужно да опомене путника који поступа противно одредбама става 1. овог члана.

Путник који и поред опомене врши забрањену радњу из става 1. овог члана удаљиће се из возила.

Члан 41

Превозник је дужан да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из ове одлуке у трајању од најмање 30 дана.

Изјашњавање се организује електронским путем или на други погодан начин.

Позив за изјашњавање објављује се на званичној интернет страници Града и Превозника, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.

Превозник је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави секретаријату Градске управе надлежном за комуналне послове извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом, секретаријат Градске управе надлежан за комуналне послове сачињава анализу и нацрт акта са мерама за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља Градском већу са извештајем о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених комуналних услуга.

Градско веће након разматрања анализе и предложених мера из става 5. овог члана доноси акт којим налаже Превознику да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.

 

НАДЗОР

Члан 42

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши секретаријат Градске управе надлежан за инспекцијско - надзорне послове путем комуналног инспектора за саобраћај (у даљем тексту: инспектор).

Члан 43

Превозник је дужан да инспектору омогући неометано вршење надзора, да стави на увид потребна документа, да у року који инспектор одреди, достави потребне податке и да поступи по налогу инспектора.

Члан 44

У вршењу инспекцијског надзора Инспектор има право и дужност да:

1. прегледа возила којима се обавља превоз у јавном градском и приградском превозу путника и контролише потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, саобраћајне дозволе и друго);

2. прегледа аутобуску станицу и аутобуска стајалишта и другу документацију Превозника у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга;

3. контролише важеће и оверене редове вожње и другу документацију у вези са обављањем делатности јавног превоза;

4. утврђује идентитет Превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих исправа;

5. контролише превозна документа у обављању јавног градског и приградског превоза;

6. подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да Превозник не обавља јавни градски приградски превоз путника у складу са овереним редом вожње;

7. нареди отклањање недостатака у погледу: - испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног градског и приградског превоз путника; - прописаних услова за рад аутобуске станице и аутобуских стајалишта; - уредне контроле техничке исправности возила; - придржавања реда вожње; - пословања Превозника;

8. забрани наплату станичних услуга станицама које не испуњавају услове прописане законом и прописима донетим на основу закона;

9. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства употребљавају противно прописима;

10. искључи возило којим се врши јавни превоз противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног искључивања возила Превозника, у трајању од десет дана;

11. привремено одузме возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и изда потврду о одузимању возила;

12. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом одлуком. Уколико инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

Члан 44а

Комунална милиција, у складу са законом:

1) врши послове одржавања комуналног реда у области комуналне делатности превоза путника у градском и приградском превозу путника и

2) врши контролу над применом одредаба ове одлуке.

Члан 44б

У обављању послова Комуналне милиције, комунални милиционар, поред овлашћења прописаних законом, овлашћен је да:

1) изда прекршајни налог;

2) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;

3) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело;

4) обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Превозник:

1. ако обавља јавни градски и приградски превоз путника супротно одредбама члана 11. ове одлуке;

2. ако обавља јавни градски и приградски превоз путника супротно одредбама члана 12. ове одлуке;

3. ако не поступи по одредбама члана 13. ове одлуке;

4. ако поступи супротно члану 14. ове одлуке;

5. ако поступи супротно члану 15. ове одлуке;

6. ако не поступи по одредбама члана 17. ове одлуке;

7. ако не поступи по одредбама члана 18. ове одлуке;

8. ако не поступи по одредбама члана 19. став 2. и 3. ове одлуке;

9. ако не поступи по одредбама члана 22. ове одлуке;

10. ако поступи супротно члану 24. ове одлуке;

11. ако не поступи по одредбама члана 26. ове одлуке;

12. ако не поступи по одредбама члана 27. ове одлуке;

13. ако поступи супротно члану 28. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

Члан 46

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник који поступа супротно члановима 5. 6. и 7. ове Одлуке.

Члан 47

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај путник који поступи супротно забранама наведеним у члану 40. став 1. тачка 1. до 13. ове Одлуке.

Члан 48

За прекршаје из чл. 45, 46. и 47. ове одлуке издаје се прекршајни налог.

Члан 49

Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:

1. да се правно или физичко лице коме је издат прекршајни налог, уколико прихвати одговорност и у року од осам дана од уручења прекршајног налога плати половину изречене казне, ослобађа друге половине новчане казне;

2. да правно или физичко лице коме је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од уручења прекршајног налога, ако пре започињања поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне;

3. да правно или физичко лице коме је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност има право да у року од осам дана од уручења прекршајног налога поднесе захтев за судско одлучивање, тако што ће лично или путем поште предати прекршајни налог надлежном прекршајном суду;

4. да ће лице коме је издат прекршајни налог бити дужно да, поред плаћања новчане казне утврђене прекршајним налогом, надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање, а суд утврди да је одговорно за прекршај;

5. да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку осам дана од дана уручења ако лице коме је издат прекршајни налог у том року не плати новчану казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу;

6. да ће лице коме је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати;

7. да ће се физичком лицу, предузетнику или одговорном лицу у правном лицу коме је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у јавном интересу.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Суботице ("Сл. Лист Града Суботице" бр. 12/15).

Члан 51

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Суботице".

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".