Odluka o prevozu

ODLUKA

O JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom, u skladu sa zakonom, propisuju se organizacija i način obavljanja komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad), prava i obaveze vršioca i korisnika ove komunalne delatnosti, uslove za kontinuirano obavljanje ove delatnosti i način vršenja nadzora nad njenim obavljanjem.

Član 2

Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju sledeća značenja:

1. "linijski prevoz" jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;

2. "linija" je određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

3. "trasa" je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredišta putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari;

4. "autobuska stanica" je objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje usluga u vezi sa prevozom;

5. "autobusko stajalište" je uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojem se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;

6. "terminus" (okretnica) je posebno izgrađena i uređena površina na početnim i završnim autobuskim stajalištima, na kojem se obavlja prijem i otprema vozila i putnika;

7. "red vožnje" je akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

8. "prevoznik" je privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost javnog prevoza;

9. "putnik" je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;

10. "daljinar" je akt kojim se utvrđuje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji;

11. "vozna isprava" je papirna karta kupljena kod vozača ili na autobuskoj stanici, doplatna karta izdata od kontrolora kao i bezkontaktna plastična smart karta koja može biti nepersonalizovana tj. elektronski novčanik i personalizovana tj. mesečna, povlašćena ili dr. karta.

Član 3

Javni gradski i prigradski prevoz putnika je komunalna delatnost od opšteg interesa.

Komunalna delatnost gradskog i prigradskog prevoza putnika je, u smislu ove odluke, obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta autobusima i obezbeđivanje prijema i otpreme putnika na stanicama, terminusima (okretnicama) i stajalištima.

Član 4

Linijski prevoz putnika se obavlja kao:

1. gradski prevoz, na teritoriji Grada odnosno naseljenog mesta i

2. prigradski prevoz, između dva ili više naseljenih mesta na teritoriji Grada.

Član 5

Javni gradski i prigradski prevoz putnika kao komunalnu delatnost, na teritoriji Grada obavlja Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans" Subotica (u daljem tekstu: Prevoznik).

II ORGANIZACIJA PREVOZA

1. Linije

Član 6

Javni gradski i prigradski prevoz putnika obavlja se autobusima koji moraju biti registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Javni gradski i prigradski prevoz putnika obavlja se na:

1. stalnim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, koje rade svakodnevno tokom cele godine;

2. sezonskim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, koje rade u određenom periodu u toku godine;

3. privremenim (vanrednim) linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, koje rade za vreme održavanja kulturnih, umetničkih, sportskih i drugih manifestacija, verskih, državnih praznika, prekida saobraćaja zbog više sile, izvođenja radova na rekonstrukciji puta, kada na drugačiji način nije moguće organizovati funkcionisanje linije na redovnoj trasi i drugo;

4. probnim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, koje određuje Prevoznik na osnovu inicijative građana, sekretarijata Gradske uprave nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: nadležni sekretarijat) ili procene Prevoznika o potrebi uvođenja. Prevoznik je dužan da obavesti nadležni sekretarijat o uvođenju probne linije i dostavi podatke o istoj. Period testiranja opravdanosti uvođenja linije ne može biti duži od šest meseci. Izuzetno period testiranja probne linije može se produžiti za dodatnih šest meseci. Po isteku probnog perioda i utvrđivanja opravdanosti pokreće se postupak za utvrđivanje stalne linije ili se ukida, ako se utvrdi da ne postoji potreba za istom.

Lokaciju autobuskih stajališta za probne linije, ukoliko nisu postojeća, određuje organ koji upravlja saobraćajnicom pored stajališta.

Član 7

Trasa linije određuje se nazivima puteva i ulica kojima se kreću vozila, od početnog do krajnjeg stajališta.

Prevozni put odnosno ulice i putevi na kojima se odvija prevoz mora da ispunjava propisane uslove u pogledu širine saobraćajnih traka, nosivosti kolovozne konstrukcije i vrste kolovoznog zastora, minimalnih poluprečnika krivina, veličine nagiba, osvetljenosti u naseljenom mestu i dr., odnosno da budu u skladu sa saobraćajnim projektom izrađenim u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja.

2. Red vožnje

Član 8

Javni gradski i prigradski prevoz putnika odvija se po registrovanom i overenom redu vožnje.

Redom vožnje se vremenski definišu polasci svih vozila na liniji sa početnog, odnosno završnog autobuskog stajališta.

Red vožnje za liniju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika sadrži:

1. naziv Prevoznika;

2. broj, naziv i vrstu linije;

3. period važenja reda vožnje;

4. naziv autobuskih stajališta u oba smera, kao i njihova rastojanja;

5. vremena polazaka i povratka sa krajnjih autobuskih stajališta na liniji, za radni dan, subotu, nedelju i u dane državnih praznika.

Član 9

Izradu reda vožnje, u skladu sa prevoznim potrebama, zahtevima korisnika i parametrima nadležnog sekretarijata, vrši Prevoznik.

Nadležni sekretarijat vrši registraciju i overu reda vožnje.

Prevoznik je dužan da red vožnje iz stava 1. ovog člana dostavi na overu nadležnom sekretarijatu najkasnije 30 dana pre početka primene.

Nadležni sekretarijat dužan je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja reda vožnje, overi i registruje isti sa rokom važenja od 1. juna tekuće godine do 31. maja naredne godine.

Overa reda vožnje vrši se stavljanjem štambilja koji sadrži: redni broj pod kojim je upisan u registar, datum overe i potpis ovlašćenog lica.

Član 10

Prevoznik je dužan da dostavi na overu red vožnje jednom godišnje, kao i u slučaju izmene reda vožnje na određenoj liniji usled: produženja, odnosno skraćenja linije, uvođenja novih autobuskih stajališta na postojećim linijama, promene vremena odlazaka i polazaka sa autobuskih stajališta i prilikom uvođenja nove linije.

U slučaju promene reda vožnje koji podrazumeva uvođenje novih stajališta, Prevoznik, pored reda vožnje, nadležnom sekretarijatu, dostavlja i akt upravljača puta o lokaciji autobuskog stajališta, kojim se pored mišljenja o lokaciji definišu i uslovi i rok za izgradnju istog.

Član 11

Nadležni sekretarijat vodi registar reda vožnje.

U registar reda vožnje unosi se: redni broj, naziv Prevoznika, broj, naziv i vrsta linije, datum početka rada linije (prilikom uvođenja novih linija), broj akta o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika, dužinu i trasu linije, naziv autobuskih stajališta na liniji u oba smera, rok važenja reda vožnje i napomena.

Član 12

Red vožnje, odnosno polazak iz reda vožnje brisaće se iz registra u slučajevima predviđenim zakonom.

Brisanje reda vožnje odnosno polazaka iz reda vožnje vrši nadležni sekretarijat.

3. Autobuska stajališta i stanica

Član 13

Prijem i iskrcavanje putnika u vozila u javnom gradskom prevozu vrši se na autobuskim stajalištima i okretnicama.

Prijem i iskrcavanje putnika u vozila u javnom prigradskom prevozu vrši se na autobuskim stajalištima i autobuskoj stanici.

Član 14

Autobuska stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika mogu koristiti samo vozila na linijama kod kojih je to stajalište upisano u registrovani i overeni red vožnje.

Ulaz i izlaz putnika dopušten je na autobuskom stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja kada se može, na bezbedan način, vršiti izvan stajališta.

Član 15

Gradsko veće Grada Subotice (u daljem tekstu: Gradsko veće) posebnom odlukom određuje autobuska stajališta na teritoriji Grada koja se koriste na linijama u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika po predlogu Prevoznika.

U slučaju da se posebnom odlukom ne odrede autobuska stajališta na teritoriji Grada koja se koriste na linijama u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika, Prevoznik može koristiti propisno izgrađena, uređena i obeležena autobuska stajališta na teritoriji Grada koja su uneta u red vožnje.

Lokaciju za izgradnju autobuskih stajališta određuje organ koji upravlja saobraćajnicom pored koje se uređuje stajalište.

Član 16

Autobusko stajalište mora biti propisno obeleženo u skladu sa važećim propisima koji regulišu saobraćajno tehničke uslove za autobuska stajališta.

Autobusko stajalište mora imati propisane oznake i izgrađenu odnosno označenu saobraćajnu površinu za zaustavljanje autobusa, nadstrešnicu, uzdignutu površinu za putnike, korpu za otpatke i izvod iz reda vožnje.

Na početnim i krajnjim stajalištima uređuje se bezbedna okretnica.

Član 17

Izgradnju, popravku i zamenu nadstrešnica na autobuskim stajalištima (za sklanjanje ljudi u javnom prevozu), kao i postavljanje i održavanje urbane opreme na autobuskim stajalištima organizuje Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Subotica (u daljem tekstu: Direkcija).

O održavanju u urednom stanju tabli sa redom vožnje i autobuskih stajališta kao i čišćenju snega sa autobuskih stajališta stara se Prevoznik.

Pražnjenje posuda za otpatke i čišćenje autobuskih stajališta obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica, u okviru delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene.

Popravku i zamenu dotrajalih, oštećenih i ukradenih saobraćajnih znakova, obnavljanje i obeležavanje saobraćajnih površina kao i čišćenje snega i leda sa niša autobuskih stajališta na kolovozu, organizuje Direkcija.

Član 18

Autobuska stanica mora da ima istaknut natpis: "Autobuska stanica Subotica" na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada.

Autobuska stanica ima poslovnu zgradu i prostor za autobuse, a može da ima i prostor za parkiranje drugih vozila.

Na vidnom mestu moraju se istaći opšti uslovi prevoza i opšti uslovi poslovanja autobuske stanice.

Član 19

Na vidnom mestu u autobuskoj stanici mora da bude istaknut plan naseljenog mesta u kome se stanica nalazi sa unetim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Član 20

Održavanje autobuske stanice vrši Prevoznik.

Održavanjem autobuske stanice smatraju se radovi kojima se obezbeđuje ispravno stanje saobraćajno-tehničkih i sanitarno-tehničkih elemenata.

4. Izgled i obeležavanje vozila

Član 21

Vozilo koje obavlja prevoz mora imati vidna obeležja oznakama od značaja za informisanje putnika, i to:

1. na prednjoj strani: vidljiv broj i naziv linije u smeru kretanja vozila;

2. na bočnoj strani gde se obavlja ulazak putnika broj i naziv linije (naziv terminusa u smeru kretanja linije);

3. oznaka na vratima za ulaz ili izlaz;

4. sa obe bočne strane poslovno ime Prevoznika u skladu sa zakonom.

Vozila mogu biti oslikana oglasnim porukama.

Reklame i drugi natpisi, ne smeju se nalaziti na mestima na kojima zaklanjaju vidik ili prekrivaju propisane oznake i obaveštenja o prevozu.

Kada vozilo ne obavlja prevoz ili se ne primaju putnici, treba da ima postavljenu odgovarajuću oznaku: "u kvaru", "za garažu", "vanredna vožnja" i sl.

Član 22

U svakom vozilu mora se nalaziti:

1. važeći red vožnje;

2. važeći cenovnik;

3. opšti uslovi prevoza;

4. ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod Prevoznika;

5. broj i naziv linije istaknut u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla i sa strane pored ulaznih vrata;

6. upozorenje putnicima koji stoje da moraju da se drže za rukohvate i da se ne naslanjaju na vrata;

7. obaveštenje o rezervisanim mestima za invalide, majke sa decom i trudnice;

8. upozorenje o zabrani pušenja i razgovora sa vozačem;

9. obaveštenje o osiguravaču;

10. ostala obaveštenja koja određuje Prevoznik, a koja su od značaja za informisanje putnika.

III SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI

Član 23

Sredstva za obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza obezbeđuju se iz prihoda po osnovu naplate cene prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu od korisnika prevoza.

Cene komunalnih usluga, obrazuju se na osnovu elemenata za obrazovanje cena komunalnih usluga propisanih zakonom, a iste se utvrđuju cenovnikom koji predlaže nadležni organ Prevoznika, a na koji saglasnost daje Skupština grada Subotice.

Cenovnik mora da sadrži vrste voznih isprava i njihovu primenu prema zonama i relacijama. Prevoznik je dužan da izdaje i prodaje samo one vrste voznih isprava koje se nalaze u cenovniku.

Način i postupak korišćenja voznih isprava određuje Prevoznik internim aktom.

Izuzetno, deo sredstava za obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza obezbeđuje se iz sredstava budžeta Grada, u skladu sa posebnim aktima i ugovorima zaključenim između Grada i Prevoznika.

IV PRAVA I OBAVEZE PREVOZNIKA

Član 24

Prevoznik može otpočeti obavljanje prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika ako ima registrovani i overeni red vožnje, kao i dokaz o ispravnosti vozila.

Najkasnije tri dana pre primene reda vožnje, Prevoznik je dužan da obavesti korisnike o otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza preko sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 25

Prevoznik je dužan je da za obavljanje komunalne delatnosti iz člana 1. ove odluke organizuju svoj rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje:

1. trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona;

2. propisani ili ugovoreni obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova i sigurnost korisnika u dobijanju usluga;

3. preduzimanje mera održavanja, razvoja i zaštite komunalnih objekata, postrojenja i opreme, koji služe za obavljanje komunalne delatnosti;

4. razvoj i unapređenje kvaliteta komunalnih usluga, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada.

Član 26

Prevoznik je dužan da obavlja prevoz po registrovanom i overenom redu vožnje kao i da obezbedi propisan kvalitet usluga.

U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u saobraćaju, Prevoznik je dužan da organizuje prevoz na način da putnici u najmanjoj mogućoj meri osete posledice poremećaja. U slučaju prekida prevoza zbog kvara vozila Prevoznik je dužan da putnicima omogući da sa istim voznim ispravama nastave započetu vožnju drugim vozilom.

Odstupanja od registrovanog reda vožnje na liniji, u smislu skraćenja, produženja, delimične izmene trase i privremenih izmena u registrovanim vremenima polazaka bez odobrenja nadležnog organa mogu se vršiti izuzetno, iz opravdanih razloga.

Opravdanim razlozima iz stava 3. ovog člana smatraju se:

1. elementarne nepogode (požar, poplava, zemljotres, poledica, snežni nanos, odron i slično);

2. znatna oštećenja ulica, puteva i putnih objekata;

3. isključenje vozila zbog tehničke neispravnosti koja onemogućava bezbedan prevoz;

4. preraspodela kapaciteta po linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika zbog izmene režima saobraćaja situacije i mera koje su preduzeli nadležni organi gradske uprave, dok ti razlozi postoje.

Član 27

Prevoznik je dužan je da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavesti korisnike komunalne usluge o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati ili mogu nastati u održavanju reda vožnje, najkasnije 24 sata pre očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 28

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalne usluge, odnosno obavljanju ove komunalne delatnosti, Prevoznik dužan je da odmah o tome obavesti sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko nadzorne poslove (u daljem tekstu: Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove) i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poremećaja.

Ukoliko Prevoznik to ne učini u roku koji odredi Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove, Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove ima pravo da preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena na teret Prevoznika.

Član 29

Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalne usluge, Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove je dužan da:

1. odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usled prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

2. preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

3. utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

Ako Prevoznik ne preduzme mere iz stava 1. ovog člana, Gradonačelnik može da angažuje drugo preduzeće ili preduzetnika, a na teret Prevoznika.

Član 30

U slučaju štrajka Prevoznik je obavezan da obezbedi minimum procesa rada u obavljanju delatnosti prevoza putnika u javnom gradskom i prigradskom prevozu i to minimum 30% od registrovanog reda vožnje, tako da se omogući prevoz zaposlenih na radna mesta odnosno prevoz učenika u škole.

Član 31

Prevoznik je dužan sa uspostavi lako dostupne i besplatne kontakt linije za pomoć korisnicima u vezi kvalitetom i korišćenjem usluga javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Član 32

Prevoznik vrši kontrolu izdatih voznih isprava odnosno posedovanje istih od strane putnika preko ovlašćenih lica.

Ovlašćena lica iz stava 1. ovog člana su kontrolori.

Član 33

Ovlašćeno lice za vršenje kontrole u autobusu dužno je da pre početka kontrole pokaže službenu legitimaciju, dok je putnik dužan da na zahtev ovlašćenog lica pokaže voznu ispravu.

Član 34

Prevoznik je dužan da se pridržava internog akta tj. pravilnika kojim su uređeni prava i obaveze saobraćajnog osoblja, u cilju kontinuiranog, tačnog, urednog, bezbednog, ekonomičnog i kvalitetnog prevoza putnika u javnog gradskom i prigradskog prevozu.

V PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA

1. Prava i obaveze putnika

Član 35

Putnik za vreme vožnje mora da ima važeću voznu ispravu na osnovu koje ima pravo na prevoz, i koju na zahtev ovlašćenog lica Prevoznika mora pokazati radi kontrole.

Putnik je dužan da čuva voznu ispravu do završetka vožnje.

Putnik koji se u autobusu zatekne bez vozne isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je da plati voznu i doplatnu kartu, u skladu sa aktom kojim se utvrđuju cene prevoza, i nastavi započetu vožnju.

Prevoznik će uskratiti komunalnu uslugu korisniku kada korisnik koristi uslugu protivno propisima, ometa druge korisnike ili ne plati cenu komunalne usluge.

Član 36

Ako putnik koji se zatekne bez vozne karte ili isprave, ne plati voznu i doplatnu kartu na licu mesta, prevoz mu se prekida na prvom sledećem stajalištu, a doplatnu kartu može da plati u roku od 24 časa, a nakon tog perioda mora da plati posebnu doplatnu kartu po važećem cenovniku.

Član 37

Putnik ima pravo da sa istom voznom ispravom nastavi započetu vožnju drugim autobusom, u slučaju prekida saobraćaja ili kvara autobusa.

Član 38

Prilikom ulaska u vozilo na prednja vrata, prednost zauzimanja rezervisanih mesta za sedenje imaju invalidi, trudnice, lica sa malom decom i stare i nemoćne osobe.

Član 39

Putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečija kolica, invalidska kolica, sportsku opremu (skije, pribor za ribolov i sl.) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika u vozilu.

Putnik je dužan voditi brigu o svom prtljagu.

Prtljag je potrebno smestiti na način da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji način ugrožava ostale putnike i saobraćajno osoblje.

2. Ponašanje putnika u vozilu

Član 40

Putnicima je zabranjeno da:

1. ulaze u autobus u pijanom stanju;

2. unose i uvode životinje u autobus koji obavlja gradski i prigradski prevoz putnika;

3. unose u autobus oružje, osim licima koja su posebnim propisima ovlašćena za nošenje oružja (pripadnicima policije i Vojske Srbije);

4. unose u autobus stvari koje mogu povrediti, oštetiti, uprljati ili uznemiriti putnike ili oštetiti autobus;

5. unose u autobus zapaljive i eksplozivne, odnosno opasne materije;

6. uznemiravaju vikom, nepristojnim izrazima i drugim sličnim postupcima;

7. ometaju vozno osoblje u autobusu u vršenju poslova;

8. puše, bacaju otpatke u autobusu ili na drugi način narušavaju čistoću u vozilu;

9. koriste prevoz sa neispravnom ili nevažećom voznom ispravom;

10. ulaze u autobus na rolerima;

11. ulaze u autobus sa sladoledom ili brzom hranom;

12. se deca do šest godina starosti voze bez pratnje starije osobe;

13. na bilo koji drugi način uznemiravaju i ugrožavaju bezbednost ostalih putnika i vozača ili se ponašaju u suprotnosti sa propisima koje je odredio Prevoznik.

Vozno osoblje je dužno da opomene putnika koji postupa protivno odredbama stava 1. ovog člana.

Putnik koji i pored opomene vrši zabranjenu radnju iz stava 1. ovog člana udaljiće se iz autobusa.

VI NADZOR

Član 41

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ove odluke obavlja sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog inspektora za saobraćaj (u daljem tekstu: inspektor).

Član 42

Prevoznik je dužan da inspektoru omogući neometano vršenje poslova, da stavi na uvid potrebna dokumenta, da u roku koji inspektor odredi, dostavi potrebne podatke i da postupi po nalogu inspektora.

Član 43

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1. pregleda vozila kojima se obavlja prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika i kontroliše potrebnu dokumentaciju za vozila (putne naloge za vozila, ugovore o zakupu vozila, saobraćajne dozvole i drugo);

2. pregleda autobusku stanicu i autobuska stajališta i drugu dokumentaciju Prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;

3. kontroliše važeće i overene redove vožnje i drugu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;

4. utvrđuje identitet Prevoznika, voznog osoblja i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;

5. kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prevoza;

6. podnosi zahtev za brisanje reda vožnje kada utvrdi da Prevoznik ne obavlja javni gradski i prigradski prevoz putnika u skladu sa overenim redom vožnje;

7. naredi otklanjanje nedostataka u pogledu:

- ispunjenosti propisanih uslova i načina za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoz putnika;

- propisanih uslova za rad autobuske stanice i autobuskih stajališta;

- uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila;

- pridržavanja reda vožnje;

- poslovanja Prevoznika;

8. zabrani naplatu staničnih usluga stanicama koje ne ispunjavaju uslove propisane zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;

9. zabrani prevoz i upotrebu saobraćajnih sredstava ako se prevoz obavlja, odnosno sredstva upotrebljavaju protivno propisima;

10. isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz protivno odredbama zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila Prevoznika, u trajanju od deset dana;

11. privremeno oduzme vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe i izda potvrdu o oduzimanju vozila;

12. preduzima druge mere utvrđene zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom.

Ukoliko inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 44

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Prevoznik:

1. ako obavlja javni gradski i prigradski prevoz putnika suprotno odredbama člana 8. ove odluke;

2. ako obavlja javni gradski i prigradski prevoz putnika suprotno odredbama člana 9. stav 3. ove odluke;

3. ako ne postupi po odredbama člana 10. ove odluke;

4. ako postupi suprotno članu 13. ove odluke;

5. ako postupi suprotno članu 14. ove odluke;

6. ako ne postupi po odredbama člana 16. ove odluke;

7. ako ne postupi po odredbama člana 17. ove odluke;

8. ako ne postupi po odredbama člana 18. ove odluke;

9. ako ne postupi po odredbama člana 19. ove odluke;

10. ako ne postupi po odredbama člana 22. ove odluke;

11. ako postupi suprotno članu 24. ove odluke;

12. ako ne postupi po odredbama člana 26. ove odluke;

13. ako ne postupi po odredbama člana 27. ove odluke;

14. ako postupi suprotno članu 28. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45

Upravljač puta je dužan da u roku od pet godina od donošenja ove odluke uskladi autobuska stajališta sa propisima koji regulišu saobraćajno tehničke uslove za ista.

Član 46

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice".

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".