Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

KONKURS ZA USLUGU PRUŽANJA KANTINE

 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje:

 

KONKURS

ZA USLUGU PRUŽANJA KANTINE

            Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sve zainteresovane ugostitelje koji ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za uslugu pružanja kantine. Usluga pružanja kantine podrazumeva organizovanje ishrane radno angažovanih lica Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica odnosno  pripremanje i usluživanje jela i pića.

Zainteresovani treba da poseduje i da dostavi:

  1.  Zakonom propisanu dokumentacija kao i dozvolu za obavljanje delatnosti kantine (usluživanje jela i pića);
  2. Dokaz Narodne banke Srbije da se ugostitelј u poslednjih 6 meseci nije nalazio u blokadi;
  3. Cenovnik na kojem će biti naveden datum od kada važi Cenovnik, koji će se primenjivati od momenta zaključivanja Ugovora o pružanju usluge kantine (pri čemu samo uz obostranu saglasnost može doći do povećanja cene ne više od 10%, u odnosu na cene u vreme zaključenja ugovora). Na Cenovniku treba da bude navedeno radno vreme Ugostitelja, pečat i potpis odgovornog lica Ugostitelja.
  4. Spisak vozila (marka vozila i broj registarskih tablica) koja će vršiti stalnu odnosno svakodnevnu dostavu radi regulisanja ulaska i parkiranja vozila u krugu Autobuske stanice;

 

JP „Subotica-trans“ ustupa na korišćenje bez naknade angažovanom ugostitelju poslovne prostore, na Autobuskoj stanici, na adresi Senćanski put broj 5. (prostoriju kantine i priručnog magacina) u viđenom stanju o čemu se sačinjava poseban primopredajni zapisnik koji je sastavni deo ugovora.

 

Zainteresovani ugostitelji će vršiti pripremanje meni ručka (najmanje dve vrste dnevno), hladnih jela, hladnih i toplih napitaka u skladu sa potrebama preduzeća, osim točenja alkoholnih pića koje je strogo zabranjeno.

Meni ručak se sastoji od supe, glavnog jela (minimun 200 grama mesa), salate i hleba.

 

Pružanje usluga korisnicima kantine obavljaće se u vremenu:

Radnim danima (ponedeljak-petak): od 05:30 do 18:00 časova

Subotom: od 05:30 do 18:00 časova

 

Kantina je zatvorenog tipa, što znači da kantinu mogu da koriste isključivo:

  1. Radno angažovana lica od strane preduzeća (zaposleni, lica anagažovana van radnog odnosa i sl.),
  2. Radno angažovana lica od strane prevoznika koji su kod preduzeća evidentirani kao „strani prevoznici“ odnosno korisnici staničnih usluga Autobuske stanice u Subotici (vozači) i
  3. Poslovni partneri odnosno gosti preduzeća.

 

Davalac usluge se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora Primaocu usluge obezbedi i dostavi registrovanu blanko, sopstvenu menicu i prateće menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla na iznos od 200.000,00 dinara bez PDV-a, kopiju kartona deponovanih potpisa koji je izdat od poslovne banke koju Davalac usluge navodi u meničnom ovlašćenju-pismu, kopiju OP obrasca i zahtev za registraciju menice. Rok važenja menice i meničnog ovlašćenja za dobro izvršenje posla je 30 dana duže od dana isteka roka važenja Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da Primalac usluge naplati menicu za dobro izvršenje posla, ukoliko Davalac usluge ne izvrši obaveze preuzete  ovim  Ugovorom, izvršava ih delimično ili kasni sa njihovim izvršavanjem.

Davalac usluge ne može da odbije izvršenje ugovornih obaveza u slučaju kada Primalac usluge naplati dostavlјenu menicu za dobro izvršenje posla.

Ugovorne strane su saglasne da Primalac usluge ima pravo da menicu za dobro izvršenje posla naplati i u slučaju raskida Ugovora, a istu je dužan vratiti Davaocu usluge nakon što protekne rok važenja menice ili ranije kada Davalac usluge izvrši ugovorne obaveze.

Angažovani ugostitelj će usluge pružati angažovanjem sopstvene radne snage za pripremu, kuvanje i distribuciju hrane. Za svoju radnu snagu, ugostitelj snosi sve troškove zdravstvenog i penzijskog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, zarada, HTZ opreme, propisanih sanitarnih pregleda i dr.

 

Ugostitelj će obezbeđivati potrošni materijal, sitan inventar (tanjiri,čaše, pribor za jelo, pribor za pripremanje hrane i sl.) o svom trošku. Čistoću i higijenu u prostorijama gde se priprema i poslužuje hrana kao i u priručnom magacinu održava ugostitelj.

 

Svi zainteresovani mogu da predaju traženu dokumentaciju putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put broj 84. sa naznakom „Prijava za uslugu pružanja kantine“ ili lično kod administratora preduzeća na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put broj 84.

 

Rok za predaju dokumentacije traje do 04.01.2023. godine.

 

Kriterijumi za dodelu ugovora će biti najniža ponuđena cena meni ručka za ishranu radno angažovanih lica Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica, pri čemu preduzeće zadržava pravo odustanka od konkursa, u slučaju da  ponuđena cena meni ručka bude neprihvatiljiva.

Takođe, nakon pregleda dokumentacije, ugostitelj koji ispunjava gore navedene uslove i slaže se sa predloženim (mogućnost manjih korekcija) biće pozvan u roku od 5 (pet) dana računajući od dana isteka roka za predaju dokumentacije.

 

Izabrani ugostitelj će zaključiti sa JP „Subotica-trans“ Subotica Ugovor o pružanju usluga kantine kojim će se precizirati prava i obaveze ugovornih strana i sačiniće se Zapisnik o primopredaji poslovnih prostorija koji će biti sastavni deo ugovora kao i važeći cenovnik.

 

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".