O preduzeću

O preduzeću
 

Buses

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans", Subotica organizovano je radi trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana na teritoriji opštine Subotica.

 

 

Sedište preduzeća Segedinski put 84., Subotica, na prostoru 55 463 m2.Upravna Zgrada

Upravna zgrada "Subotica-transa"
Nadzorni odbor JP “Subotica-trans” Subotica

 
Preduzeće
Rukovodioci radnih celina odnosno stručnih službi:

Direktor preduzeća Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.
Pomoćnik direktora za saobraćaj Milan Vasović, dip. inž. saob.
Pomoćnik direktora za tehničke poslove Žolt Feher Opletan, dipl. inž. maš.
Pomoćnik direktora za autobusku stanicu Mr Miodrag Stojković, dipl. inž. saob.
Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove Milena Mamula, dipl. pravnik
Rukovodilac plana i analize Snežana Agbaba, dipl. ekon.
Rukovodilac komercijale Arpad Katona, dipl. ekon.
Rukovodilac turističke agencije Jelena Janić, dipl. ekon.
Šef kontrole i fizičko-tehničkog obezbeđenja Milisav Savić, saob. teh.


 

E-mail: sutrans@sutrans.rs
 
Telefoni
- Centrala: 024 547-777
- Autobuska stanica, informacije: 024 555-566
- Turist biro, tel+fax: 024 555-466
 

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti – gradski i prigradski kopneni prevoz putnika registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, održavanje i popravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analize, uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, delatnost reklamnih agencija, delatnost putničkih agencija, delatnost tur-operatora i drugo.JP “Subotica-trans” Subotica upisano u registar privrednih subjekata broj registracije kod Agencije za privredne registre : BD. 4415/2005
PIB: 100960042 broj obveznika poreza na dodatu vrednost 125362699 (evidentiran za PDV 01.01.2005. godine na osnovu potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV od 29.11.2004. godine).
MATIČNI BROJ: 08049548


INFORMATOR O RADU

 PRAVILNICI

 ISO

 PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ